Czym są poziomy recyklingu?

Środowisko naturalne jest naszym wspólnym dobrem, o które musimy dbać. Ogromne znaczenie mają zarówno nasze codzienne, indywidualne wybory, jak i współpraca o charakterze zorganizowanym. W Polsce z roku na rok przybywa aktów prawnych, które skłaniają samorządy do podejmowania aktywnych działań mających na celu ochronę przyrody i lepsze gospodarowanie odpadami. Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie tzw. poziomów recyklingu, których zadaniem jest zmiana naszej gospodarki na bezodpadową, zmniejszenie ilości składowanych śmieci i uproszczenie procesu recyklingu. O co dokładnie chodzi? I jakie kroki muszą podjąć władze, by sprostać zapowiedziany zmianom? Wyjaśniamy to w naszym artykule.

 

segregacja śmieci


Poziomy recyklingu a polskie prawo

Kluczowe znaczenie ma w tej sprawie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. Jak wskazuje na to sama nazwa, dokument ten wyznacza tzw. poziomy recyklingu, które miały obowiązywać w następujących po sobie latach aż do 31 grudnia 2020 roku. 

Rozporządzenie to ma szczególne znaczenie w przypadku odpadów takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło, a zawarte w nim zasady określają przygotowanie wspomnianych materiałów do ponownego użycia i recyklingu. Stworzenie wspomnianego dokumentu miało sprawić, że do końca 2020 roku Polska osiągnie następujące poziomy:

  • w przypadku odpadów komunalnych/ zbieranych selektywnie (papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło) recyklingiem i przygotowaniem do ponownego użycia powinna zostać objęta masa w ilości co najmniej 50% wagowo;
  • w przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych (poza niebezpiecznymi) do recyklingu i ponownego użycia należy przygotować materiały w ilości co najmniej 70% wagowo.


Poziomy recyklingu a zamieszkiwany obszar

Wspomniane rozporządzenie wskazuje też, że każda lokalizacja ma nieco inną specyfikę, co sprawia, że poziomy recyklingu kształtują się nieco inaczej. Dla gmin miejskich, gmin wiejskich oraz gmin miejsko-wiejskich oblicza się indywidualnie tzw. wskaźnik Umpmts, który oznacza łączny udział odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i wielomateriałowych w składzie morfologicznym odpadów komunalnych. Aby tego dokonać, wykorzystywany jest wzór podany w rozporządzeniu.

Zgodnie z nim:

  • w przypadku miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców należy zsumować udział papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym wytworzonych odpadów komunalnych; wynosi on 49,3%,
  • w przypadku miast poniżej 50 tysięcy mieszkańców należy zsumować udział papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym wytworzonych odpadów komunalnych; wynosi on 36,4%,
  • w przypadku gmin wiejskich należy zsumować udział papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym wytworzonych odpadów komunalnych; wynosi on 31,8%,
  • w przypadku gmin miejsko-wiejskie należy obliczyć stosunek części miejskiej do wiejskiej (na podstawie liczby mieszkańców poszczególnych terenów gminy), a następnie pomnożyć przez odpowiednie Um z Krajowego planu gospodarki odpadami; wynik jest sumą iloczynów Um części wiejskiej i Um części miejskiej.

Powodzenie akcji - od czego zależy?

Omawiane poziomy recyklingu należą do planu, którego wykonanie zostało powierzone samorządom. Czy to oznacza, że nasze codzienne decyzje nie wpływają na powodzenie przedsięwzięcia? Oczywiście, że nie! Pamiętajmy, że lepsze i bardziej efektywne gospodarowanie odpadami jest wynikiem współdziałania wszystkich nas, a każda codzienna aktywność może przyczyniać się do jeszcze lepszego dbania o naturę. Warto popierać działania podejmowane zarówno przez władze ogólnopolskie, jak i lokalne, ponieważ łączy nas wspólny cel: czystsze i piękniejsze otoczenie, którym będą mogły cieszyć się kolejne pokolenia.