Co to jest BDO?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma przepisami, których trzeba dopilnować i formalnościami, których należy dopełnić. Jedną ze stosunkowo nowych zasad jest konieczność zarejestrowania się wybranych podmiotów w bazie BDO. Czym jest ta baza? Kto ma obowiązek dokonać rejestracji? I o czym jeszcze warto pamiętać? Temat ten omawiamy w naszym artykule.


akumulatory


BDO - czym jest?

BDO, czyli „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”, to elektroniczny system stworzony przez Ministerstwo Środowiska. Głównym celem jego powstania było zwiększenie kontroli nad wytwarzaniem i przetwarzaniem odpadów, a także nad sposobem gospodarowania nimi przez przedsiębiorców. Należy przyznać, że jeszcze do niedawna ta ważna kwestia nie podlegała ścisłej kontroli. A przecież niewłaściwe składowanie i niezgodne z prawem porzucanie różnego rodzaju odpadów przynosi negatywne skutki, które są przyczyną nieodwracalnych zniszczeń w naszym ekosystemie. Obecnie dzięki obowiązkowej rejestracji w BDO szara strefa odpadów ma zostać zmniejszona - jeśli nie zlikwidowana - a gospodarka odpadami w Polsce ma przyjąć bardziej zrównoważoną, przyjazną dla środowiska formę.


Kogo dotyczy obowiązek rejestracji?

Jak już wspomnieliśmy, rejestracja w systemie BDO jest obowiązkowa i dotyczy przedsiębiorców którzy:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
 • wprowadzają na terytorium Polski produkty w opakowaniach, a także elementy, takie jak opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Warto wiedzieć, że obszary i zakresy, w przypadku których złożenie wniosku o wpis do rejestru BDO jest obowiązkowe, to:

 • oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne: wprowadzanie produktów na terytorium Polski, recykling odpadów powstałych z produktów, odzysk odpadów powstałych z produktów, eksport oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi, organizacje odzysku,
 • pojazdy (z wyłączeniem pojazdów historycznych): wprowadzanie pojazdów po raz pierwszy na terytorium kraju, punkt zbierania pojazdów, stacja demontażu, strzępiarka,
 • sprzęt elektryczny lub elektroniczny: wprowadzanie sprzętu po raz pierwszy na terytorium kraju, zbiórka zużytego sprzętu, zakład przetwarzania, działalność w zakresie recyklingu, działalność w zakresie procesów odzysku innych niż recykling, organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • baterie lub akumulatory: wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju baterii, lub akumulatorów, zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, podmiot pośredniczący,
 • opakowania, odpady opakowaniowe lub produkty w opakowaniach: organizacje odzysku opakowań, eksport odpadów opakowaniowych, wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów opakowaniowych, wytwarzanie, eksport, import opakowań lub ich wewnątrzwspólnotowe nabycie, lub dostawa, recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju produktów w opakowaniach, eksport produktów w opakowaniach, wewnątrzwspólnotowa dostawa produktów w opakowaniach, organizacja samorządu gospodarczego,
 • transport odpadów: transport odpadów, działalność w zakresie obrotu odpadami.

BDO - kto jest zwolniony z obowiązku rejestracji?

To, czy jako przedsiębiorcy jesteśmy zobowiązani do rejestracji w BDO wynika z przytoczonych powyżej przepisów. Możemy się także o tym przekonać, korzystając ze strony https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ i wypełniając krótką ankietę.

Dodatkowo warto wiedzieć, że podmioty, które nie podlegają rejestracji w BDO to:

 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą, które wykorzystują odpady na potrzeby własne,
 • podmioty posiadające ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe wykorzystywane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, a także do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 • podmioty, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów  w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych,
 • podmioty transportujące wytworzone przez siebie odpady,
 • rolnicy, będący wytwórcami odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 hektarów.

O czym warto pamiętać?

Dokonanie rejestracji w bazie BDO to obowiązek, który musi zostać wypełniony przez każdego przedsiębiorcę prowadzącego działalność związaną z jednym z wymienionych obszarów.

Należy przy tym pamiętać, że:

 • wpis do rejestru BDO powinien zostać uzyskany jeszcze przed rozpoczęciem działalności (zasada dotyczy nowych firm),
 • Marszałek województwa ma trzydzieści dni od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku na wpisanie firmy do rejestru BDO,
 • rejestracja jest możliwa tylko online, na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/,
 • rejestracja kosztuje 100 zł dla mikroprzedsiębiorców i 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców,
 • każdy przedsiębiorca, który zostanie wpisany do BDO otrzyma numer rejestrowy, który musi być umieszczany na dokumentach dotyczących odpadów (fakturach VAT, kartach przekazania i ewidencji odpadów),
 • brak dopełnienie formalności, w tym brak wpisu lub ewidencji BDO może skutkować grzywną, lub aresztem.